Onze visie

Ieder individu heeft het moeilijk om in een vernieuwende maatschappij zijn plaats te vinden en te handhaven. Onze school wil via een zorgvuldig uitgeschreven visie zijn plaats aangeven zodat die voor iedereen duidelijk is. Deze visie is tot stand gekomen na overleg met alle participanten van het schoolgebeuren. Het biedt voor alle betrokkenen een houvast en stippelt de koers uit die de school wil varen.

De vijf pijlers waarvan sprake van ‘Het Christelijk Opvoedingsproject’ dienen als leidraad voor de concrete invulling.

 

1.Werken aan een schooleigen christelijke identiteit

De reflectie over de visie op mens en wereld

- het pedagogisch project van de school is de neerslag van de schoolvisie die tot stand is gekomen met alle geledingen van de school;
- de visie is geïnspireerd op waarden die ook in het Evangelie te vinden zijn: eerlijkheid, respect, geduld, medeleven, eerbied, verbondenheid, naastenliefde verdraagzaamheid, solidariteit,

De doorwerking van de identiteit in de schoolwerkplanning

- respect voor ieder mens staat centraal;
- de school neemt deel en/of ondersteunt pastorale (klasmissen, boetevieringen,..) en parochiale activiteiten (Vormsel, Eerste Communie, broederlijk delen, Kerk en Leven, …);

Het doel van opvoeding en onderwijs mede vanuit een christelijke inspiratie

- het opvoedingsproject bevat duidelijke verbanden met de christelijke identiteit;
- de school heeft aandacht voor alle facetten in het proces van menswording van kinderen;

2. Werken aan een degelijk onderwijsinhoudelijk aanbod

Een degelijk aanbod met het op de ontwikkeling van de gehele persoon

- aandacht voor het totale kind : Hoofd, Hart en Handen. (=verstand, gevoel, motoriek of cognitieve, dynamisch-affectieve en psychomotorische kenmerken);
- in alle lessen worden doelen nagestreefd die de totale persoon vormen;

- de rapporteringen en evaluaties slaan op alle facetten;
- “leren, leren” begeleidt de kinderen in aanpakwijzen, attitudes en oplosstrategieën.

Een samenhangend aanbod van cultuurelementen

- leerplannen en ontwikkelingplan worden bij de planning als referentiekader gebruikt.
- het team overlegt om de verticale en horizontale samenhang van de leerlijnen te bevorderen en te verbeteren;
- de computer is een hulpmiddel in het leerproces en wordt geïntegreerd in het lesgebeuren. Hij wordt als communicatiemiddel en bron van informatie aangewend (geven en nemen);

Een aanbod dat gericht is op de integratie in de persoon

- klasoverstijgende activiteiten worden georganiseerd om het leren bij kinderen te bevorderen;

3.Werken aan een doeltreffende didactische aanpak en aan een stimulerend opvoedingsklimaat

Het leerproces van de leerlingen

- een leerlingvolgsysteem houdt de vorderingen en ontwikkelingen bij van elk kind;

- door projectwerking proberen wij de kinderen. een kritische kijk op de wereld bij te brengen en zelf naar oplossingen voor een probleem te zoeken;
- de keuze van werkvormen bevordert interactief leren (kind<->kind en kind<->leerkracht) en zelfoplossend leren;

De leerkracht ondersteunt en begeleidt het leerproces

- bij de planning van de activiteiten/lessen houdt de leerkracht rekening met de zorgvragen van leerlingen en differentieert waar het kan en nodig is;
- de leerkrachten zijn luisterbereid, met respect voor de eigenheid van ieder kind;

- gevarieerde werkvormen bieden alle kansen om de kinderen te motiveren en uit te dagen en zelfontdekkend te leren (contract, hoekenwerk, groepswerk, zelfsturing, planmatig werken, ICT, keuzebord, …);

- extra-murosactiviteiten zijn voor de kinderen een extra stimulans;

 

4. Werken aan de ontplooiing van elk kind met brede zorg

Werken aan zorgbreedte

- het team maakt een planning op rond het detecteren van tekorten (via spellingstoetsen, leestoetsen, Toeters en Contrabas, wiskundetoetsen, screenings, ..) met het oog op diagnose en differentiatie;
- een leerlingvolgsysteem houdt de vorderingen en ontwikkelingen bij van elk kind;
- elke leerkracht biedt optimale kansen aan elk kind door een goede planning en een keuze van geschikte werkvormen;

- sociale vaardigheden en relatiebekwaamheid worden gestimuleerd;

Werken aan zorgverbreding

- het toegewezen lestijdenpakket wordt, in overleg, aangewend in functie van de noden en de behoeften van  kinderen en klasgroepen(= zorg) rekening houdend met de beperkingen inherent aan het LTP zelf;
- de leerkrachten houden rekening met de verscheidenheid van de kinderen (sociale herkomst, culturele of religieuze achtergrond, intellectuele capaciteiten of beperkingen, gezondheid, …) met bijzondere aandacht voor de zwaksten;
- de zorgcoördinator stimuleert de zorg voor  kinderen en staat de leerkrachten bij met raad en daad;
- de school ontwikkelt, i.s.m. het CLB, een visie en een beleid ten aanzien van  kinderen met dyslexie;

Werken vanuit een brede zorg veronderstelt onverleg en samenwerking

 
- het CLB (Centrum Leerlingen Begeleiding) staat het team bij wanneer er zich

problemen voordoen in de opvoeding of de ontwikkeling van een kind op elk

moment van de schoolloopbaan;

 - CLB, leerkrachten zorgcoördinator, ouders en externe hulpverleners zitten op

  regelmatige basis samen in een ‘MDO’ om zorgvragende kinderen te bespreken. De
  zorgcoördinator leidt de bijeenkomsten;
 - een jaarlijkse overgangsbespreking biedt de leerkrachten de kans om relevant
  informatie door te geven over de kinderen met als doel de geboden zorg op een
  adequate wijze verder te kunnen zetten;

- informatieve of vormende activiteiten proberen  de ouders bij de opvoeding van de kinderen te betrekken : open klasdag, infoavond klasgroep, infoavond ouderraad, ...

- het onthaal van de peuters wordt door de kleuteronderwijzers georganiseerd, de ouders worden thuis bezocht en uitgenodigd op een infoavond;

- ouders worden op regelmatige basis ingelicht over de vorderingen en de ontwikkelingen van hun kind (oudercontacten);

- leerkrachten en directie zijn altijd beschikbaar voor de ouders;

5. Werken aan de school als organisatie

De schoolgemeenschap bevordert de overlegcultuur

- het schoolbestuur zorgt ervoor dat de school in optimale omstandigheden kan werken en overlegt hierover met de directie;
- via OST (overleg schooteam) wordt het opvoedingsproject bestendigd en waar nodig bijgestuurd. Het team maakt keuzes aangaande  pedagogische en didactische aanpak;
- werkgroepen ondersteunen de directie en verhogen de betrokkenheid van leerkrachten;
- overlegmomenten per graad of per afdeling bevorderen de verticale samenhang;
- de ouders zijn altijd welkom op onze school, via ouderraad en schoolraad is er een directe inbreng mogelijk;
- ouders kunnen ook betrokken worden om bepaalde pedagogisch-didactische aspecten te ondersteunen (bv. niveaulezen);
- pedagogische begeleiders (DPB Brugge) ondersteunen de school;
- CLB staat het team bij in zorgdossiers;
- door het opgeven van aanbevelingen, bevindingen en werkpunten helpt de inspectie (bv. na een doorlichting) om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen;
- de contacten met de plaatselijke (geloofs)gemeenschap zorgen ervoor dat de school geen eiland is maar een deel van een groter geheel;

 

Organisatie en planning vanuit het eigen opvoedingsproject

- het team evalueert alle genomen acties in het kader van het pedagogisch project en de kwaliteitsbewaking en -verhoging van het geboden onderwijs;
- vanuit evaluatie worden prioriteiten vastgelegd met het team;

Groeien in deskundigheid en spiritualiteit

- professionalisering van de teamleden door permanente vorming, in functie van de gekozen prioriteiten of individuele werkpunten (bv. na  een functioneringsgesprek);
- permanente verdieping en verbreding wordt uitgestippeld in een  nascholingsplan maar evenzeer door intrinsieke belangstelling van de leerkracht;